پس از سه دوره برگزاری کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی در محل دانشگاه تهران و در کنار آن ارایه دستاوردهای پژوهشی و صنعتی که با استقبال نسبی شرکت های داخلی روبرو شد، به پیشنهاد دست اندرکاران و فعالان این عرصه مقرر گردید در جهت ارتقای سطح عرضه دستاوردها و یافته های صنعتی و پژوهشی بخش نمایشگاهی در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردد. با توجه به اهمیت موضوع و تجربیات قبلی انتظار می رود این نمایشگاه گرچه برای اولین بار در این محل برگزار می شود، از استقبال خوبی برخوردار باشد.