.برای دریافت تعرفه واگذاری فضای نمایشگاه اینجا را کلیک کنید

شماره حساب بانکی 

5520962466   :شماره حساب بانک ملت

شماره کارت بانک ملت: 6211  6132  3378  6104

شبا بانک ملت:  IR440120000000005520962466

 
به نام شرکت فن پایا ( فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی)